Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2021 son as seguintes:

---> 16 de febreiro de 2021 (Martes de Entroido)

---> 30 de agosto de 2021 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2020

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

 • Imposto Municipal de Vehículos :   DENDE O 15 DE XUÑO DE 2020 Ó 15 DE SETEMBRO DE 2020.-   
urbanismo
 • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de decembro-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

XUSTIFICACIÓN REACTIVA XOVE 2020

Informamos que aquelas empresas que percibiron a a axuda REACTIVA XOVE 2020 e que xa fai 6 meses que así llelo notificaron, deben presentar a súa XUSTIFICACIÓN

Que debo presentar?

A persoa beneficiaria deberá presentar no mes sétimo a contar a partir do día seguinte da notificación da axuda

  • Certificado actualizado de situación censal
  • Resolución/certificación de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutua profesional correspondente á persoa física ou da persoa administradora actualizado á data de presentación da xustificación
  • Informe de Vida Laboral da empresa expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social que abarque os 6 meses posteriores á concesión da axuda.
  • Declaración das axudas de mínimis que lle foron concedidas por calquera proxecto durante os tres últimos exercicios fiscais, con indicación do organismo concedente, importe, data de concesión e réxime de axudas en que se ampara ou, no seu caso, declaración de non percibir ningunha. (ANEXO VII)
  • No caso de que no momento da solicitude da axuda se beneficiase dun aprazamento ou fraccionamento de débedas da AEAT, ATRIGA ou Seguridade Social, deberase presentar certificado acreditativo de non existencia das mesmas.

Onde e como debo facelo?

 •  Descargar no enlace: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 o Anexo VII, en: ENLACES DE INTERESE – SUBVENCIÓNS COVID 19 REACTIVA XOVE
 •  No enderezo anterior: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en: TRÁMITES DESTACADOS – INSTANCIA XERAL, deberá cubrir esa Instancia Xeral e achegar o ANEXO VII cuberto e asinado , así como a documentación descrita no punto anterior (Punto 1 desta publicación)

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo