Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2020 son as seguintes:

---> 25 de febreiro de 2020 (Martes de Entroido)

---> 31 de agosto de 2020 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2020

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

 • Imposto Municipal de Vehículos :   dende o <<<<<< de 2020.-   
urbanismo
 • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---> <<< setembro a <<< de Novembro 2020-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Selecciónde Xuiz de Paz Titular do Concello de Xove

 

No Boletín Oficial da Provincia núm. 233 de data 10 de octubro de 2018 publicouse o Anuncio que a seguir se transcribe integramente:

Tendo comunicado o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o seu acordo de data 21 de setembro de 2018 instando o inicio do expediente para a elección de Xuiz de Paz Titular do Concello de Xove, por estar próximo o vencemento o período de catro anos do anterior, tal e como dispón o art. 101.4 da Lei Organica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, todas aquelas persoas interesadas en partcipar no procedemento de selección deberán presenta-la correspondente solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Xove no plazo dos dez (10) naturais seguintes ó de publicación do presente Bando no Xornal “ La Voz de Galicia – Edición de A Mariña “ e no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

O citado prazo contarase a partir do día seguinte o da publicación do presente anuncio no BOP.

Os interesados deberán reuni-las condiciones previstas no art. 23 do Reglamento 3/1995, de 7 de xuño, de Xuices de Paz (RXP) e nos arts. 102, 302 e 389 a 395 da Lei Orgánica de 1 de xullo de 1985, do Poder Xudicial (LOPX), é dicir:

 • Ser español ( acreditarase coa achega de copia compulsada do DNI).
 • Maior de idade. ( acreditarase coa achega de copia compulsada do DNI )
 • Non estar incurso en causa de incapacidade prevista na Lei especificándo a profesión actual do solicitante. (acreditarase coa achega de Declaración Xurada)
 • Non ter sido procesado, inculpado ou condenado, agás que se obtivera o sobreseimiento, a absolución ou a rehabilitación. ( acreditarase coa achega de Declaración Xurada )
 • Non concorrer ningunha das causas de incompatibilidade e/ou prohibición do Capítulo II do Ttítulo II (artículos 389 a 397 da LOPX). ( acreditarase coa achega de Declaración Xurada na que deberá especificarse a profesión actual do solicitante )
 • Non pertencer a ningún partido político.(acreditarase coa achega de Declaración Xurada )
 • Tela residencia efectiva no Concello de Xove. (acreditarase coa achega de Certificado de Empadronamento ).

Igualmente os interesados deberán aportar a documentación acreditativa de:

 • Titulación Académica que se posúe.
 • Experiencia profesional relacionada co cargo obxecto de provisión.
 • Cursos de Formación realizados relacionados coas tarefas propias do cargo obxecto de provisión.

Os interesados en participar no proceso selectivo teñen o seu dispor o correspondente expediente na Secretaría do Concello de Xove.

O prazo de presentación de solicitudes remata ás 14 horas do vindeiro luns día 22 de octubro de 2018.

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo