Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

i agricultura

Delegación de Agricultura, Gandeiría, Montes e Cultura

Neste Departamento tramitanse  entre outras  as seguintes tarefas:

#
Axudas a Gandeiría
Animais Perigrosos
Árbores Frutais
Teléfonos

#

A Delegación....   

 Dolores Meitin Guerreiro é natural de San Cristobo, na parroquia de Portocelo e  Licenciada en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago, que ademáis da sua labor no Eido Rural, ten ó seu cargo o Departamento de Cultura e Comunicación, do que depende orgánicamente o Técnico de Cultura do Concello.   

dolores meitin

 

contacto: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

CONVOCATORIAS DE AXUDAS A GANDEIRÍA E BASES REGULADORAS NO PORTAL TRANSPARENCIA

 enlaces de interese:  

AUTORIZACIÓNS DE QUEIMA NO PORTAL DA XUNTA:  comunicacions_de_queimas 

 OU chamando o TELÉFONO 012  

 

OFICINAAGRARIAVIRTUAL 

OFICINA AGRARIA VIRTUAL

 

 

 

Axudas a Gandeiría

AXUDAS A GANDEIRÍA

cow-40922 640

A concepción moderna da agricultura e da gandería considera ambas actividades humanas como funcións sociais que van mas alá do seu primixenio papel de medio de producción de alimentos para o consumo, ou da súa ulterior consideración como unha actividade económica propia do que se deu en chamar sector primario, en contraposición aos sectores secundario ou industrial, ou terciario ou de servizos. Hoxe, a agricultura e a gandería alcanzaron unha notable dimensión social, ó contribuír a evitar ou retrasar o despoboamento do medio rural, con todo o que de positivo se deriva deste  mantemento dos núcleos de poboación rural, especialmente para a preservación das culturas tradicionais dos pobos e o equilibrio do medio ambiente.
Por iso, de acordo coa Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e en virtude das atribucións conferidas polo artigo 25 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e os artigos 23 e seguintes do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, establécense as bases reguladoras das axudas pa
ra explotacións gandeiras de gando vacún do Concello de Xove de acordo co seguinte articulado:

ARTIGO 1.- OBXECTO.- É obxecto das presentes Bases regular as axudas a conceder polo Concello de Xove para compensar ós titulares de explotacións gandeiras de gando vacún sitas no concello por perdidas derivadas da morte da reses.

Aos efectos das presentes bases enténdese por explotación gandeira o conxunto de bens e dereitos organizados empresarialmente polo seu titular no exercicio da actividade gandeira e que constitúa en sí mesma unha unidade técnico- económica na que se teñan, críen, ou manipulen animais, sen perxuízo da súa división, por razóns técnicas, en diferentes unidades de producción.

ARTIGO 2.- FINANCIAMENTO.- As presentes axudas financiaranse con cargo ó crédito consignado na partida 531.489 do Estado de Gastos do Orzamento Municipal vixente, ascendendo como máximo a 25.000,00 €.

O Concello resérvase a facultade de reducir o número tope de cabezas subvencionadas en función das dispoñibilidades orzamentarias así como de circunstancias sobrevidas que puidesen acontecer.

ARTIGO 3.- CENSO DE GANDO .-Toda explotación gandeira deberá estar rexistrada no censo municipal que a tal efecto elaborará a Concellalía de Agricultura, Gandeiría e Monte.

ARTIGO 4.- BENEFICIARIOS.-Poderán solicitar as axudas recollidas nas presentes Bases as persoas físicas ou xurídicas que consten como titulares da explotación gandeira e estean censados no Concello. (C.E. 27025....)

O solicitante deberá estar ó corrente do pagamento dos tributos do Concello de Xove e a tal efecto a formulación de solicitude da axuda presupón a autorización para recadar a información que verifique o cumprimento de tal extremo.

ARTIGO 5.- REQUISITOS DO GANDO OBXECTO DA AXUDA Para poder disfrutar da axuda o gando deberá dispor da carta de saneamento, excepto as reses que nazan ou se compren entre campañas de saneamento. Neste caso, se o xato está chapeado esixirase que estea anotado no Libro de Explotación do titular.

Asímesmo, para ter dereito á subvención no que atinxe a gando comprado, deberá ter una estadía mínima de dous meses na explotación do solicitante, tanto se trate das reses como das súas futuras crías.

ARTIGO 6.- CONTÍA DAS AXUDAS.-A axuda alcanzará como máximo un número de dez reses por explotación e varía en función da idade do animal de acordo co seguinte baremo:

IDADE

AXUDA €

 • Menos de 1 mes

120

 • Entre 1 e 6 meses

200

 • Entre 6 e 9 meses

300

 • Entre 9 meses e 2 anos

400

 • Entre 2 e 4 anos

500

 • Entre 4 e 7 anos

400

 • Entre 7 e 10 anos

300

 • Entre 10 e 14 anos

200

 • Máis de 14 anos

0

 Asímesmo, os abortos de máis de sete meses, percibirán 60 € por cría.

 ARTIGO 7.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES.- As solicitudes deberán presentarse no departamento de Agricultura do Concello antes de que transcorran 2 meses dende a data da morte do animal obxecto de axuda.

ARTIGO 8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

  • Modelo de solicitude a facilitar polo Concello
  • D.N.I. do solicitante
  • Certificado de empadroamento
  • Documentación acreditativa da titularidade da explotación (Fotocopia compulsada da portada do Libro da Explotación e da páxina na que estea inscrito o animal)
  • Impreso oficial acreditativo da recollida do animal morto para o seu traslado á planta de residuos homologada
  • Fotocopia compulsada da carta de saneamento actual. No caso de que o animal fose adquirido noutra explotación, fotocopia da carta de saneamento da explotación da que procede.
  • Fotocopia compulsada do D.I.B. do animal, que deberá estar dado de baixa na Oficina Agraria Comarcal.
  • Fotocopia compulsada do documento de recollida de animais mortos.
  • Certificado da entidade bancaria indicando o número de conta do solicitante
  • Declaración xurada de non ter solicitada ou concedida ningunha outra axuda para a mesma finalidade de ningunha Administración Pública, no modelo facilitado polo Concello.

ARTIGO 9.- TRAMITACIÓN .-A tramitación das axudas será efectuada pola Concellalía de Agricultura, Gandeiría e Monte, que poderá requirir ó interesado calquera documentación complementaria para garantir o cumprimento dos requisitos esixidos, tanto na tramitación da solicitude coma na xustificación, para o pago da axuda.

ARTIGO 10.- OUTORGAMENTO DAS AXUDAS.-A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para a concesión das axudas a que se refiren as presentes bases.

 ARTIGO 11.- INCOMPATIBILIDADES.-A percepción das axudas reguladas nas presentes Bases será incompatible con calquera outra percibida das Administracións Públicas para a mesma finalidade.

 DISPOSICIÓN FINAL.-As presentes Bases terán carácter anual; non obstante, permanecerán en vigor para os vindeiros exercicios académicos en tanto en canto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas, podendo mediante acordo da Xunta de Goberno Local ou Resolución de Alcaldía, variarse as datas e os prazos de presentación de solicitudes, así como a contía total destinada ó financiamento das axudas.

Animais Perigrosos

Rexistro Animais Perigrosos

CON DATA 14 DE XULLO DE 2005 APROBOUSE A ORDENANZA REGULADORA DA LICENZA POLA TENENCIA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO E DO REXISTR O MUNICIPAL DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA DO CONCELLO DE XOVE. (Publicado no B.O.P. nº 218, de Xoves 22 de setembro de 2005).

É OBRIGATORIO TER LICENCIA MUNICIPAL PARA A TENENCIA DE ANIMAIS CLASIFICADOS COMO POTENCIALMENTE PERIGOSOS.

OS CANS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON MICROCHIP.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

documents22
  • D.N.I. do propietario do animal.
  • TARXETA DE IDENTIFICACIÓN do animal.
  • CARTILLA SANITARIA do animal (cartilla de vacunas).
  • SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS A TERCEIROS.
  • INFORME VETERINARIO de identificación do animal.
  • INFORME PSICOTECNICO do propietario do animal.
  • CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENAIS, do propietario do animal.
  • MEMORIA DESCRITIVA DAS INSTALACIÓNS E MEDIDAS DE SEGURIDADE utilizadas para impedir a fuxida do animal. No caso de animais en cautividade.

Dende o Departamento de Agricultura queremos informar a tódolos veciños e veciñas de Xove que a finais deste mes de setembro, volverán a pasar polo noso Concello veterinarios do Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo para que a xente que quedou sin vacinar o seu can ou os interesados en implantarlle o MICROCHIP poidan facelo.

Aclarar que dende o 2 de xullo de 2003 é obrigatoria a identificación con MICROCHIPS de tódolos cans da Comunidade Autónoma Galega ( Decreto 90/2002, do 28 de Febreiro. D.O.G. nº 63, do 2 de abril de 2002).

O microchip é un dispositivo electrónico moi pequeniño que se implanta baixo a pel do pescozo do can, mediante unha inxección.

As ventaxas:

 • É unha identificación que aporta a cada animal un código polo que será recoñecido durante toda a súa vida.
 • A implantación é rápida, indolora e invisible.
 • Facilita a recuperación de animais extraviados ou roubados.
 • Axuda a garantir un control sanitario da población canina.

O Concello de Xove conta cun REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA E ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, hai unha Ordenanza Municipal que así o regula, ( B.O.P. nº 218, do Xoves 22 de setembro de 2005). (VER APARTADO DE ORDENANZAS FISCAIS)

TODOLOS VECIÑOS INTERESADOS EN ANOTAR O SEU CAN NO REXISTRO MUNICIPAL, PODEN PASAR POLO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO CONCELLO, DONDE SE LLES INFORMARÁ DA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR E OS TRÁMITES A SEGUIR

A XENTE INTERESADA EN VACINAR O SEU CAN OU POÑERLLE O MICROCHIP TEN QUE AVISAR ANTES NO CONCELLO, NÓS INFORMAREMOS DO DÍA EXACTO QUE VEÑEN OS VETERINARIOS, E TAMÉN DO PREZO.

 

 

 

Árbores Frutais

Árbores Froiteiras, Ornamentais, Forestais e Plantas de Xardín

Esta iniciativa naceu para incentivar ós nosos veciños a que planten árbores e así contribuir á millora do Medio Ambiente, e por outro lado frear a desmesurada plantación de eucaliptos que existe nos últimos tempos, sustituíndo esta especie por outras coma por exemplo castiñeiros, carballos, nogueiras, etc,.


Está tendo moito éxito e unha excelente acollida entre os nosos veciños, contando cada ano con un número elevado de pedidos.

Intentamos que a variedade de árbores a elixir sexa ampla, para acadar este obxetivo contamos coa colaboración de profesionais no tema, e viveiros que teñen excelentes productos, por suposto buscando sempre unha boa relación calidade - prezo.
Cada ano vemos como a xente estase a interesar por diferentes especies, maioritariamente froiteiras.

A condición principal para poder facer a solicitude é que o solicitante deberá estar censado no Concello de Xove.


Para consultar prazo de solicitude, prezos, ou calquera outra dúbida que teñan poden pasar polo Departamento de Agricultura do Concello.

 

 

 

ÁRBOLES E FRUTAIS QUE SE PODEN SOLICITAR....

 

árbol descripción  
Arboles Frutales Albaricoques - MONIQUI 6,75 €
Arboles Frutales Albaricoques - MONIQUI 4,15 €
Arboles Frutales Albaricoques - BULIDA 6,75 €
Arboles Frutales Albaricoques - BULIDA 4,15 €
Arboles Frutales Albaricoques - PAVIOT 6,75 €
Arboles Frutales Albaricoques - PAVIOT 4,15 €
Arboles Frutales Albaricoques - CANINO 6,75 €
Arboles Frutales Albaricoques - CANINO 4,15 €
Arboles Frutales Ciruelos - REINA CLAUDIA VERDE 6,75 €
Arboles Frutales Ciruelos - REINA CLAUDIA VERDE 4,15 €
Arboles Frutales Ciruelos - SANTA ROSA 6,75 €
Arboles Frutales Ciruelos - SANTA ROSA 4,15 €
Arboles Frutales Ciruelo - COLLÓN DE FRADE (STANLEY) 6,75 €
Arboles Frutales Ciruelo - COLLÓN DE FRADE (STANLEY) 4,15 €
Arboles Frutales Ciruelo - FORTUNE 6,75 €
Arboles Frutales Ciruelo - FORTUNE 4,15 €
Arboles Frutales Ciruelo - REINA CLAUDIA D´OULLINS 6,75 €
Arboles Frutales Ciruelo - REINA CLAUDIA D´OULLINS 4,15 €
Arboles Frutales Ciruelo - FRIAR 6,75 €
Arboles Frutales Ciruelo - FRIAR 4,15 €
Arboles Frutales Ciruelo - GOLDEN JAPAN 6,75 €
Arboles Frutales Ciruelo - GOLDEN JAPAN 4,15 €
Arboles Frutales Cerezo - BURLAT 6,75 €
Arboles Frutales Cerezo - BURLAT 4,15 €
Arboles Frutales Cerezo - PICOTA 6,75 €
Arboles Frutales Cerezo - PICOTA 4,15 €
Arboles Frutales Cerezo - SUMIT 6,75 €
Arboles Frutales Cerezo - SUMIT 4,15 €
Arboles Frutales Cerezo - STARKING 6,75 €
Arboles Frutales Cerezo - STARKING 4,15 €
Arboles Frutales Cerezo - GARRAFAL NAPOLEÓN 6,75 €
Arboles Frutales Cerezo - GARRAFAL NAPOLEÓN 4,15 €
Arboles Frutales Cerezo - GARRAFAL LÉRIDA 6,75 €
Arboles Frutales Cerezo - GARRAFAL LÉRIDA 4,15 €
Arboles Frutales HIGUERA 8,00 €
Arboles Frutales HIGUERA 6,05 €
Arboles Frutales ZOROLLEIRO 7,00 €
Arboles Frutales KIWIS 5,50 €
Arboles Frutales KIWIS 8,50 €
Arboles Frutales Manzano - CARDINAL 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - CARDINAL 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - GOLDEN DELICIUS 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - GOLDEN DELICIUS 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - GOLDEN SUPREMA 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - GOLDEN SUPREMA 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - REINETA BLANCA 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - REINETA BLANCA 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - REINETA ROJA 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - REINETA ROJA 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - REINETA ROSADA 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - REINETA ROSADA 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - REINETA GRIS 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - REINETA GRIS 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - SCARLET 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - SCARLET 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - FUJI 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - FUJI 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - SANGRE DE TORO 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - SANGRE DE TORO 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - STARKING 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - STARKING 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - GRANNY SMITH 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - GRANNY SMITH 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - ROYAL GALA 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - ROYAL GALA 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - VERDE DONCELLA 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - VERDE DONCELLA 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - REINA DE REINETAS 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - REINA DE REINETAS 3,75 €
Arboles Frutales Manzano - SAN ISIDRO 6,05 €
Arboles Frutales Manzano - SAN ISIDRO 3,75 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - COLORADONA 6,05 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - COLORADONA 3,75 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - PERICO 6,05 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - PERICO 3,75 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - CLARA 6,05 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - CLARA 3,75 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - TRESALI 6,05 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - TRESALI 3,75 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - DE LA RIEGA 6,05 €
Arboles Frutales Manzano SIDRA - DE LA RIEGA 3,75 €
Arboles Frutales Melocotonero - CATHERINA 6,05 €
Arboles Frutales Melocotonero - CATHERINA 4,15 €
Arboles Frutales Melocotonero - MIRAFLORES 6,05 €
Arboles Frutales Melocotonero - MIRAFLORES 4,15 €
Arboles Frutales Melocotonero - CARDINAL 6,05 €
Arboles Frutales Melocotonero - CARDINAL 4,15 €
Arboles Frutales Melocotonero - SPRINGCREST 6,05 €
Arboles Frutales Melocotonero - SPRINGCREST 4,15 €
Arboles Frutales Melocotonero - SUDANELL 6,05 €
Arboles Frutales Melocotonero -SUDANELL 4,15 €
Arboles Frutales Melocotonero - RED HAVEN 6,05 €
Arboles Frutales Melocotonero - RED HAVEN 4,15 €
Arboles Frutales Parra - MOSCATEL 6,00 €
Arboles Frutales Parra - MOSCATEL 5,00 €
Arboles Frutales Parra - CARDINAL 6,00 €
Arboles Frutales Parra - CARDINAL 5,00 €
Arboles Frutales Peral - CONFERENCIA 6,05 €
Arboles Frutales Peral - CONFERENCIA 3,75 €
Arboles Frutales Peral - BLANCA DE ARANJUEZ 6,05 €
Arboles Frutales Peral - BLANCA DE ARANJUEZ 3,75 €
Arboles Frutales Peral - GENERAL LECLERC 6,05 €
Arboles Frutales Peral - GENERAL LECLERC 3,75 €
Arboles Frutales Peral - MR BARLETT 6,05 €
Arboles Frutales Peral - MR BARLETT 3,75 €
Arboles Frutales Peral - MANTECA HARDY 6,05 €
Arboles Frutales Peral - MANTECA HARDY 3,75 €
Arboles Frutales Peral - URRACA 6,05 €
Arboles Frutales Peral - URRACA 3,75 €
Arboles Frutales Peral - MORATINI 6,05 €
Arboles Frutales Peral - MORATINI 3,75 €
Arboles Frutales Peral - WILLIAMS 6,05 €
Arboles Frutales Peral - WILLIAMS 3,75 €
Arboles Frutales Peral - ERCOLINI 6,05 €
Arboles Frutales Peral - ERCOLINI 3,75 €
Arboles Frutales Peral - BUENA LUISA 6,05 €
Arboles Frutales Peral - BUENA LUISA 3,75 €
Arboles Frutales Nectarina - FANTASIA 6,75 €
Arboles Frutales Nectarina - FANTASIA 4,15 €
Arboles Frutales Nectarina - SNOW QUEEN 6,75 €
Arboles Frutales Nectarina - SNOW QUEEN 4,15 €
Arboles Frutales Nectarina - FAIRLANE 6,75 €
Arboles Frutales Nectarina - FAIRLANE 4,15 €
Arboles Frutales LIMONERO 15,00 €
Arboles Frutales NARANJO 15,00 €
Arboles Frutales MANDARINO 15,00 €
Arboles Frutales FRAMBUESO 6,00 €
Arboles Frutales FRAMBUESO 4,00 €
Arboles Frutales GROSELLERO 7,50 €
Arboles Frutales GROSELLERO 4,00 €
Arboles Frutales CAQUI 8,20 €
Arboles Frutales CASTAÑO COMESTIBLE INJERTADO 19,50 €
Arboles Frutales NOGAL 2,25 €
Arboles Frutales NOGAL 2,25 €
Arboles Frutales NOGAL 2,95 €
Arboles Frutales NOGAL 3,55 €
Arboles Frutales NOGAL 4,45 €
Rosales TALLO BAJO 4,50 €
Rosales TREPADORES 9,00 €
Plantas Forestales ABETO (Abies Normanniana) 2,60 €
Plantas Forestales ABETO (Abies Normanniana) 4,00 €
Plantas Forestales ALISO (Alnus Glutinosa) 0,70 €
Plantas Forestales ALISO (Alnus Glutinosa) 0,90 €
Plantas Forestales ALISO (Alnus Glutinosa) 1,10 €
Plantas Forestales ALISO (Alnus Glutinosa) 1,20 €
Plantas Forestales CASTAÑO (Castanea Sativa) 1,50 €
Plantas Forestales CASTAÑO (Castanea Sativa) 1,80 €
Plantas Forestales CASTAÑO (Castanea Sativa) 2,00 €
Plantas Forestales AVELLANO (Corylus Avellana) 2,20 €
Plantas Forestales FRESNO (Fraxinus Excelsior) 0,90 €
Plantas Forestales FRESNO (Fraxinus Excelsior) 1,50 €
Plantas Forestales FRESNO (Fraxinus Excelsior) 1,60 €
Plantas Forestales NOGAL NEGRO AMERICANO (Juglans Nigra) 1,60 €
Plantas Forestales NOGAL (Juglans Regia) 1,60 €
Plantas Forestales NOGAL (Juglans Regia) 2,80 €
Plantas Forestales NOGAL (Juglans Regia) 3,50 €
Plantas Forestales CEREZO (Prunus Avium) 0,80 €
Plantas Forestales CEREZO (Prunus Avium) 1,00 €
Plantas Forestales CEREZO (Prunus Avium) 1,60 €
Plantas Forestales ROBLE (Quercus Robur) 1,60 €
Plantas Forestales ROBLE (Quercus Robur) 2,60 €
Plantas Forestales ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus Rubra) 2,00 €
Plantas Forestales ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus Rubra) 2,20 €
Planta repoblaciones forestales PINO (Pinus Radiata) 0,24 €
Planta repoblaciones forestales PINO (Pinus Pinaster) 0,24 €

 

 

 

 

 


Teléfonos

Teléfonos

 De seguido figuran as direccións e teléfonos máis usados por este departamento, que podan ser de utilidade xeral:

 1.   A.C.R.U.G.A. (Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto de Raza Rubia Galega).  C/ Ramón Montenegro, 18 – Baixo 27002 – LUGO     Tfno.: 982.22.60.68
 2. TERNERA GALLEGA – solicitar nos primeiros 3 meses de vida do animal. Recinto Feiral, Amio s/n   15891 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)  Tfno.: 981.57.57.86 // 981.57.48.99   Fax: 981.57.48.95  E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. Horario: LUNS A VENRES .- 8:00h – 14:00h.-   15:00h – 20:00h
 3. 736407646RECOLLIDA DE ANIMAIS MORTOS.   .- Tfno.: 692 669 300
 4. APREVAR – ITV tractores, motocicletas, vehículos lixeiros..- Tfno.: 982.30.39.02
 5. UNIÓNS AGRARIAS VIVEIRO - VIVEIRO.- Tfno.: 982.56.30.38.- Hilario: 670.56.65.98
 6. COOP. OS IRMANDIÑOS - Ribadeo .- A Rochela, s/n.- 27795 – RIBADEO (LUGO).- Tfno.: 982.12.34.00.- Fax: 982.12.34.10
 7. MATADOIROS  VIVEIRO: 982.59.83.90.- MONDOÑEDO:982.50.73.20.- RIBADEO:982.13.07.21
 8. PEDRO MURIAS – Ribadeo (Centro de Formación e Experimentación Agroforestal) .-Tfno.: 982.13.10.17.- Fax: 982.13.10.19
 9. OFICINA AGRARIA DE VIVEIRO  : 982 55 50 50  (ACTUALIZADO 2016)
 10. DISTRITO FORESTAL VI DE VIVEIRO: 982 55 50 63 (ACTUALIZADO 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo