Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

18521

Administración Local

Na Casa do Concello, situada no Centro Cívico atópanse os distintos organos e servizos propios dunha administración local.

Servizos ó cidadán
Organización Política
Organización Administrativa

Servizos ó cidadán

Servizos Xerais
Punto de Información Catastral
Padrón Habitantes
Rexistro civil e Xulgado de Paz

Servizos Xerais

As Oficinas Xerais están situadas na planta baixa do edificio da Casa do Concello e sirven de acceso ós demáis departamentos. Aquí están ubicados os seguintes servizos:

Rexistro de Entrada e Saída

O Rexistro Xeral, aberto de 9 a 14 horas, para a presentación de documentación dirixida a calquera dependencia municipal, OU PARA CALQUERA OUTRA ADMINISTRACIÓN, CENTRAL AUTONÓMICA OU LOCAL A TRAVÉS DO SERVICIO SIR,  estando completamente informatizado por medio da plataforma creada pola empresa adicada á administracion Local (EsPublico).

Outra interesante opción é a de poder este envio de forma eléctronica dende o propio domicilio, a través da REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL   redsara.es

Sede Electrónica do Concello

Printer-128x128

pódense realizar distintos trámites co Concello, ainda que para elo sexa imprescindible ou un Certificado Dixital expedido pola FNMT ou o DNI electrónico correctamente configurado e co lector correspondente. A Lei 30/1992 de Réximen Xurídico das Administracións Pública e do Procedemento Administrativo Común, regula o acceso dos cidadáns para  presentar solicitudes, escritos ou  comunicacións en calquera órgano das administracións públicas; e  polo que o Rexistro do Concello de Xove, a través do convenio xa formalizado ó efecto, pode exercer de rexistro de entrada para o resto das administracións públicas.   

Punto de Información Catastral

Situado tamén nas Oficinas Xerais, na planta baixa da Casa do Concello,  o Punto de Información Catastral (PIC), sirve coa coa finalidade de dar resposta á crecente demanda de información catastral ós titulares que non dispoñen dos medios técnicos apropiados, ofrecendo ó cidadán tódalas vantaxes da Oficina Virtual de Catastro sen máis que a solicitude do servizo.

Expedición de certificacións: No concello expídense  certificacions catastrais descriptivas e gráficas nas que van tódolos datos relativos á parcela que se trate, incluída o nome do titular (custo: 10 € por cada certificación). Esta documentación é necesaria cando se efectuan cambios  de titularidades de fincas, compra-ventas, etc. que sexa necesario aportar na Notaría, Rexistro da Propiedade, etc.

A consulta libre solo dá acceso ós datos dunha parcela en concreto, pero non facilita os datos do titular.

Calquera ciudadano podería entrar na oficina virtual do catastro é accedendo co seu Certificado Dixital ou DNI electrónico, acceder a tódolos datos que figuran no catastro ó seu nome.

Dende calquera PIC o titular catastral, por si ou mediante representación, e con só a presentación do seu DNI, pode acceder ós seguintes servizos, de xeito totalmente gratuíto:

  • Consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais dos datos protexidos, relativo ós bens inmobles da súa titularidade.

O PIC do Concello de Xove atende as demandas de información catastral no horario de luns a venres, en horario de oficina.

PIC do Concello de Xove ten un papel intermediador no exercicio do dereito de acceso á información catastral do cidadán, ó que poderá subministrar tódala súa información actualizada existente na base de datos nacional, mediante a xeración de documentos no que conste a data de expedición máis un código electrónico que permita a comprobación da súa integridade e autenticidade, e gozarán de plena validez e eficacia.

 Ligazóns recomendadas:

 

 

 

 

Padrón Habitantes

O PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES é o rexistro administrativo onde constan tódolos veciños do municipio. NORMATIVA: Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais, aprobado por RD 1690/1986, de 11 de xullo, modificado por RD 2612/1996, de 20 de decembro, e demáis normas complementarias de empadroamento.

Nas oficinas xerais está ubicado o Departamento de Padrón de Habitantes, que é o rexistro administrativo donde constan os veciños do Concello. A inscripción no Padrón, obrigatoria para as persoas, contitue a proba da súa residencia e do domicilio habitual. A poboación do concello é un conxunto de personas inscritas no seu Padrón Municipal.

 
 
Tramites:
 •  ALTAS POR CAMBIO DE RESIDENCIA OU DOMICILIO DENTRO DO CONCELLO: Este trámite deben realizalo tódalas persoas que veñan a vivir a Xove. Para inscribirse no Padrón Municipal de Habitantes deben presentarse nas oficinas xerais, para cumplimenta-lo impreso de Alta que se facilitará, tramitará e asinará tamén por unha persoa maior de idade empadronada nesta vivenda.
 Deberán achegar a seguinte documentación:
  • Documento que acredite a identidade: DNI, os que teñan nacionalidade española, e pasaporte ou tarxeta de residente para os das demáis nacionalidades
  • Libro de Familia no caso de que se inscriban menores.
  • CAMBIO DE DATOS PERSONAIS:   Realizarase persoándose nas Oficinas Xerais  do Concello cando detecte algún erro na súa inscrición padronal, provisto do seu DNI e co documento orixinal que acredite o dato a modificar. 
  • CERTIFICACIÓNS DE EMPADROAMENTO .-Certificados de Residencia e Convivencia (individuais ou colectivos) .- Solicítanse  nas oficinas Xerais do  Concello, sendo convinte facer a petición telefonica para axilizar os trámites.- Cando o interesado non realice directamente o trámite e a persoa que formula a solicitude non figure na mesma folla padronal, deberá presentar no momento da solicitude, o DNI orixinal de ámbalas dúas persoas.

Enlaces de interese:

Datos oficiais do padrón:   POBOACIÓN TOTAL - 3.437 habitantes  (2015)

  
  ineRexistro civil e Xulgado de Paz

O rexistro Civil Municipal/Xulgado de Paz é o lugar onde se inscriben os feitos relativos o estado civil dos españoles, ocorridos en España, neste caso o  das persoas nacidas, casadas ou falecidas no Concello de Xove ; con carácter orientativo, podemos realizar entre outros os seguintes trámites:

  • Inscripción de nacementos, matrimonios e defuncións.
  • Expedición de Fé de Vida e Estado.
  • Expedición de extractos de nacemento, matrimonio e defunción.
  • Libros de familia.
  • Matrimonios Civís
  • Citacións, notificacións e requerimentos, etc... 
  • Conciliacións.
  •  Expedicións de certificados en extracto e literais de nacementos, matrimonios, defuncións no Rexistro, ben noutro, pois neste caso solicítanse duns rexistros a outros por auxilio
  • Inscricións de Capitulacións Matrimoniais
  • Expedientes de rectificación de erro

 

TRÁMITES.- Rexistro Civil da Xunta de Galicia

ENLACES DE INTERESE

 

Xuíz de Paz: D. CESAREO RAMOS DÍAZ

Horario: EN DIAS LABORABLES DE 13 A 14.30 HORAS.

 

1573161649982 592001

Secretaria:
Dna. Teresa Cociña Casabella
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


 


 

 •  

Organización Política

Corporación Municipal
Xunta de Goberno Local
Concellerías
Saúda do Alcalde

Corporación Municipal

plenoXove

A Corporación Municipal do Concello está composta por 11 Concelleiros, sendo presidido polo Alcalde, D. José Demetrio Salgueiro Rapa, en cumprimento do disposto no artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, do 28 de novembro de 1986.
Actúa como Secretario o titular da Corporación, D.  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. e a Interventora Dª  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..
A celebración dos plenos ordinarios e  cada dous meses. 
A actual composición da mesma, como resultado das Eleccións  Municipais do 28 de maio de 2023,  é a seguinte:

pplogo
 
 
 
José Demetrio Salgueiro Rapa  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Tamara Soto López

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. 

Rubén Sánchez Villarquide

 


 

Pilar Vázquez Sánchez 
logo-BNG

 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. 

 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 
 
 
 
 
Logo-PSddOdddddddddE
 
 
 
Rogelia Mariña Pernas  
 
 
 
Cada concelleiro ten asignada a  dirección de mail.TiSystem Location-Mail

Xunta de Goberno Local

 Órgano executivo do Concello; Reúnese en sesión ordinaria os Luns ás 19.00 horas, cunha periodicidade mensual, e en sesión extraordinaria, cando os acontecementos así o esixan. 

A súa finalidade é a de asistir o alcalde nas suas atribucions e aquelas que teña encomendadas polo Pleno Municipal.1

Presidida polo Alcalde, D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa  e integrada polas seguintes persoas:

   • Dª Tamara Soto López
   • Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
   • Dª Cristina Iglesias Guerreiro


Na parte administrativa está asistida este órgano polo Secretario é maila Interventora do Concello.


 

 

 

Concellerías

Por Decreto de Alcaldía, están delegadas dentro das súas competencias, as seguintes :

sersoc

 Cecilia Duarte Fernández.- Delegada de Medio Ambiente, Turismo, Coordinación co tecido asociativo municipal e Dinamización de parroquias 

 Dª Cristina Iglesias Guerreiro  .- Delegada de Deportes e Xuventude 

 Dª María Dolores Meitín Guerreiro  .- Delegada de Agricultura, Gandería, Montes, Educación e Cultura 

 Dª Tamara Soto López, Delegada de Servizos Sociais, Sanidade, Muller, e Igualdade 

 D. Manuel Angel Meitín Rouco.- Delegado de Dinamización de parroquias 

D. Rubén Sánchez Villarquide.- Delegado de Dinamización de parroquias 

 

 

 

 

 

Saúda do Alcalde

alcalde2

Diante do escenario da globalización que nos toca vivir, o uso de internet non só se converte nunha ferramenta irrenunciable de información, senón que tamén dende a responsabilidade pública que ostento dende a Alcaldía de Xove,  deberá ser un medio para  achegar os cidadáns os distintos Servizos.

É un compromiso persoal a transparencia  e a mellora de calquera tipo de canle de comunicación que nos faga ser un Concello de todos e para todos.

Por isto, entendo que o primeiro recurso que debemos artellar é o dar INFORMACIÓN, para que todos poidan acceder a calquera recurso ou servizo municipal que lle sirva para mellorar a súa calidade de vida e maior benestar.

Unha aperta,

 Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa
Alcalde do Concello  -   Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
 
 

 

Organización Administrativa

A organización administrativa do Concello de Xove está composta por distintos departamentos que se ocupan da xestión e prestación de servizos municipais dirixidos ós cidadáns e tamén de aqueles outros que permiten o funcionamento da propia administración local, que son os seguintes:

   • Secretario: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.ESCUDO CONCELLO
   • Interventora: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
   • Tesoureiro: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
   • Tecnico de Cultura: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
   • Arquitecta Técnica Municipal: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. 
   • Traballadora Social: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
   • Catastro-PIC:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
   • Servizo Auga:Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

* pulsando sobre o nome pódese enviar correo electrónico. O teléfono de contacto é o do Concello: 982 592001 

 

concello

 

 .

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo